Giải pháp tổng đài Call Center tích hợp Zoho CRM

Giải pháp tích hợp chức năng của tổng đài MiPBX và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên chính giao diện của hệ thống Zoho CRM, hỗ trợ nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng.