Ứng dụng giải pháp công nghệ vào trong lĩnh vực 
Thương mại điện tử