Giải pháp tổng đài Call Center tích hợp Zendesk

Giải pháp tích hợp các chức năng tổng đài MiPBX như Click to Call, Pop-up cuộc gọi, Call Log vào hệ thống quản lý, hỗ trợ khách hàng của Zendesk, sử dụng như một giao diện và đồng bộ hóa dữ liệu của hai hệ thồng này.