Ứng dụng Contact Center vào trong lĩnh vực
Giáo dục – Trung tâm đào tạo