Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Freshdesk

Giải pháp tích hợp đầy đủ các chức năng Pop – up cuộc gọi, Click to Call của tổng đài Call Center MiPBX và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên chính giao diện của hệ thống Freshdesk.