Ứng dụng giải pháp công nghệ vào trong lĩnh vực 
Thuê ngoài Outsourcing (BPO)