Ứng dụng giải pháp công nghệ vào trong lĩnh vực 
Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn