Ứng dụng giải pháp công nghệ vào trong lĩnh vực 
Bảo hành – Sửa chữa