a

MITEK chú trọng đến việc hợp tác với các đơn vị có uy tín, có sản phẩm chất lượng tốt trong lĩnh vực công nghệ, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất

Đối tác MITEK

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

“Xây dựng MITEK trở thành Công ty dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông và phát triển phần mềm đẳng cấp quốc tế”

Sứ mệnh

MITEK luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước và xã hội vì vậy MITE đã xác định sứ mạng của mình trong thời đại hiện nay chính là “Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT – Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của MITEK và của Việt Nam”

MITEK mong muốn trở thành một tổ chức văn mình hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Việt Nam trong công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, xứng đáng là một trong những Công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

MITEK luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước và xã hội vì vậy MITE đã xác định sứ mạng của mình trong thời đại hiện nay chính là “Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT – Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của MITEK và của Việt Nam”

MITEK mong muốn trở thành một tổ chức văn mình hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Việt Nam trong công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, xứng đáng là một trong những Công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.