Giải pháp tổng đài Call Center tích hợp HubSpot CRM

Giải pháp tích hợp đầy đủ các chức năng tổng đài MiPBX như Click to Call, Pop – up cuộc gọi,… vào hệ thống HubSpot CRM, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý các thông tin khách hàng từ tổng đài vào CRM.