Ứng dụng Contact Center vào trong lĩnh vực
Tài chính – Chứng Khoán – Ngân hàng