, , ,

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng trạm BTS

1. MỤC ĐÍCH: - Quy định cách thức thực hiện biện pháp thi công các công trình bảo trì, bảo dưỡng trạm BTS. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: - Áp dụng cho các quá trình thi công các dự án, các công trình…