Posts

, ,

Hành trình Chăm sóc khách hàng hiệu quả với giải pháp MiDesk Omni-channel

Ngày nay, việc nâng cao trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng được xem là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một doanh nghiệp thành công. Đối với bạn, lần trải nghiệm dịch vụ…
, , , ,

Vai trò của giải pháp MiDesk Omnichannel trong hành trình CSKH năm 2023

Ngày nay, “dịch vụ chăm sóc khách hàng" cũng như giải pháp CSKH đa kênh được xem là phương pháp đóng vai trò quan trọng đối mọi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Vì sao nhiều doanh nghiệp…