Posts

Thông tư 32 hóa đơn điện tử

Tóm Tắt Thông Tư 32 Về Hóa Đơn Điện Tử – MiTAX

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính…