Posts

Thông tư 32 hóa đơn điện tử

Tóm Tắt Thông Tư 32 Về Hóa Đơn Điện Tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” (sau đây gọi tắt là Thông tư 32).…