Posts

Những thuật ngữ phổ biến dùng trong hệ thống IVR

Hệ thống trả lời tự động (IVR - Interactive Voice…