Thế giới đang chứng kiến giai đoạn phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ mà đi đầu là sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông. Hòa chung vào xu thế của thời đại, Việt Nam đã và đang tập trung rất nhiều nguồn lực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại nhằm đưa công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trở thành động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế phát triển.